herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPOWŚ 2014 - 2020 Co za inwestycja! Buski Mechanik, Budowlanka i Hala otrzymają nowy charakter
Co za inwestycja! Buski Mechanik, Budowlanka i Hala otrzymają nowy charakter Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
poniedziałek, 13 listopada 2017
 

 

logo

zajawkaGłównym impulsem motywującym władze Powiatu Buskiego do podjęcia decyzji o gruntownej modernizacji i budowie nowoczesnej bazy dydaktycznej była wchodząca w życie w 2017 r. reforma oświaty. Skutkiem reformy będzie znaczący wzrost liczby uczniów i oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, pomimo niżu demograficznego, który już za kilka lat przestanie być tak dotkliwy i będzie się stabilizował. Liczba oddziałów w szkołach zwiększy się na tyle, że budynki dydaktyczne nie pomieszczą wszystkich uczniów. Zmiany te oznaczają konieczne inwestycje w bazę dydaktyczną szkół.

Obecnie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mieści się w dwóch znacznie oddalonych od siebie miejscach, co poważnie utrudnia proces dydaktyczny i wpływa na bezpieczeństwo uczniów. Ważnym aspektem, który był brany pod uwagę na etapie procesu decyzyjnego dot. rozbudowy bazy dydaktycznej, był brak zaplecza sportowego w "Budowlance" oraz niewystarczające zaplecze kształcenia prakty-cznego, zarówno w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jak i w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych.

Brak działań w tym zakresie mógłby skutkować trwałą utratą dobrej pozycji naszych szkół na lokalnym rynku edukacyjnym oraz znaczącym spadkiem liczby uczniów. Dlatego władze Powiatu Buskiego podjęły decyzję o budowie budynku dydaktycznego zlokalizowanego przy Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych, który będzie nowoczesną i konkurencyjną bazą dydaktyczną do kształcenia zawodowego, dzięki której Powiat Buski stanie się dużym ośrodkiem dydaktycznym, kształcącym uczniów z kilku powiatów w południowej części Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt o nazwie "Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiat Buski złożył wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt uzyskał akceptację Instytucji Zarządzającej Programem - Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, co umożliwiło podpisanie preumowy w dniu 25 maja 2017 r. Wnioskowane dofinansowanie w ramach RPOWŚ wynosi 11 353 512,29 , a całkowita wartość projektu wynosi 15,4 mln zł.

Dziękuję Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego na czele z Marszałkiem Adamem Jarubasem oraz radnym Sejmiku wspierającym ten projekt.

Projekt składa się z dwóch części: roboty budowlane i wyposażenie.

W dniu 9 czerwca 2017 r. Powiat Buski ogłosił przetarg nieograniczony na część pierwszą projektu - roboty budowlane. Wpłynęły 3 oferty, z  których wyłoniono tą najkorzystniejszą na kwotę brutto 12 489 000,00 . Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowlane "Perfect" Sp. z o. o. z siedzibą w Bilczy.

W dniu 7 sierpnia br. Wykonawca przejął plac budowy, czyli teren pomiędzy istniejącymi budynkami Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju oraz hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju przy ul. Kusocińskiego 3.

Obiekty te połączy nowy, trzykondygnacyjny budynek, który stanie się docelowo siedzibą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju. Równocześnie budynek warsztatów ZST-I zostanie poddany remontowi, a zaplecze sportowe hali PMOS zostanie ulepszone poprzez wymianę podłogi sportowej hali oraz dobudowę pomieszczeń siłowni. Przy powstałym kompleksie dydaktycznym zaprojektowano również zewnętrzne boisko wielofunkcyjne. Planowany termin zakończenia robót to koniec września 2018 r.

Druga część projektu zakłada wyposażenie dydaktyczne i sportowe powstałego kompleksu szkolnego. Wnętrze kompleksu będzie wyposażone w sprzęt dydaktyczny, dobrany do potrzeb powstałej infrastruktury kształcenia zawodowego. Planowany termin wykonania całości zadania to 30 grudnia 2018 r.

W przyszłym roku szkolnym uczniowie popularnej „Budowlanki” będą uczyć się w nowym, w pełni wyposażonym budynku. Zadanie to w znacznym stopniu przy-czyni się do poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez wprowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o nowoczesny innowacyjny sprzęt badawczy, nowoczesne technologie i urządzenia informatyczne, wprowadzenie nowych metod dydaktycznych uwzględniających również metodę eksperymentu, zwiększenie liczby zajęć z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w plenerze i kontakcie ze środowiskiem naturalnym, wprowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć realizowanych we współpracy z pracodawcami, czy zwiększenie liczby zajęć wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Inwestycja ta umożliwi prowadzenie nauczania zawodowego w kierunkach pożądanych na rynku pracy.

Z kolei modernizacja i rozbudowa bazy sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego bez wątpienia wpłynie na poprawę sprawności fizycznej uczniów, zapewniając im warunki umożliwiające trenowanie różnych dyscyplin sportowych, udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych oraz zawodach i turniejach sportowych.

Szkoły objęte Projektem - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - oferują kształcenie w zawodach równoważnych i deficytowych, w związku z powyższym realizacja Projektu będzie miała wpływ także na zwiększenie szans na rynku pracy absolwentów tych szkół. Jest to niewątpliwie kolejny, bardzo ważny etap rozwoju obu Szkół.

Jestem przekonany, że wykonane inwestycje i modernizacje zachęcą młodzież do kształcenia w naszych szkołach zawodowych.

 

Starosta Buski

Jerzy Kolarz

 

Foto: Piotr Woźniak

1a 1b

Dobudowa budynku siłowni, stan przed i w październiku 2017 r.

 

2a 2b

Dobudowa budynku dydaktycznego, stan przed i w październiku 2017 r.

Poprawiony: poniedziałek, 13 listopada 2017