herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Programy PFRON
Programy PFRON realizowane przez Powiat Buski
 

main_logo
Dofinansowanie z PFRON dla Powiatu Buskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 26 kwietnia 2024
 

main_logo

 

zajawkaPo pierwsze lepsza dostępność osób ze szczególnymi potrzebami do nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju

W dniu 25 kwietnia 2024 r. nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi w związku ze zrealizowaną przez Powiat Buski inwestycją pod nazwą:

"Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku-Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem platformy".

Poprawiony: piątek, 26 kwietnia 2024
Więcej…
 
Mieszkanie dla absolwenta Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Łukasz Drobek.   
środa, 24 kwietnia 2024
 

sam-mdaDofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 60 miesięcy

- Chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji, ale nie masz własnego mieszkania?
- Jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
- Nie jesteś absolwentem ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?
- Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz, w miejscu swojego zamieszkania a nawet poza miejscem swojego zamieszkania?
- Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Jeśli tak, poniżej dowiesz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta – dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia.

Więcej…

 
Dostępne mieszkanie Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Łukasz Drobek.   
środa, 24 kwietnia 2024
 

sam-dmCelem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Więcej…

Poprawiony: środa, 24 kwietnia 2024
 
JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
poniedziałek, 08 września 2014
 

CELEM programu jest poprawa sytuacji niepełnosprawnych absolwentów na rynku pracy poprzez umożliwienie wejścia w życie zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym.

ADRESATAMI są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą - do 27 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), zwane dla potrzeb programu „absolwentami”.

POMOC FINANSOWA ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu przekazywana jest między innymi:

1. absolwentowi skierowanemu na staż przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania ustalana jest w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż i wynosi:

 1. 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2012r. - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 2. 40% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2012r. - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 3. 30% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2009r. - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W/w świadczenie na rehabilitację zawodową jest wypłacane dodatkowo oprócz stypendium przysługującego stażyście odbywającemu staż;

 

2. pracodawcy uczestniczącemu w programie, z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, w postaci premii z tytułu odbycia stażu przez absolwenta, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej

 1. do 20% najniższego wynagrodzenia, jeśli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo absolwentem szkoły specjalnej,
 2. do 10% najniższego wynagrodzenia jeśli stażysta jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Za pracodawcę rozumie się jednostkę organizacyjną, w tym nieposiadającą osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają pracowników.

W listopadzie 2012 r. Powiat Buski wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski w Kielcach z wnioskiem o przystąpienie przez samorząd powiatowy do programu „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” w 2013 roku. W Programie przewidziano udział 10 osób niepełnosprawnych, w tym 5 osób z lekkim i 5 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

O zawarciu umowy przez Powiat z PFRON i możliwości przystąpienia do Programu poinformujemy Państwa oddzielnym komunikatem.

Szczegółowe informacje na temat programu JUNIOR można poznać na stronie PFRON.

 
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
poniedziałek, 08 września 2014
 

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” [ pdf ]
Poprawiony: poniedziałek, 08 września 2014
 
Aktywny Samorząd - 2014 Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
poniedziałek, 08 września 2014
 

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł I

 • Wniosek "O" - część A (Wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) [ pdf ]
 • Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu [ pdf ]
 • Wzór oświadczenia o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez realizatora programu oraz PFRON [ pdf ]
 • Oświadczenie o wysokości dochodów [ pdf ]
 • Zaświadczenie Lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 [ pdf ]
 • Zaświadczenie Lekarskie – Moduł I Obszar C Zadanie nr 1 [ pdf ]
 • Zaświadczenie Lekarskie – Moduł I Obszar B Zadanie nr 1, Obszar C Zadanie nr 1 [ pdf ]
 • Zaświadczenie Lekarskie – Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i 4 [ pdf ]
 • Oświadczenie, że posiadam udział własny co najmniej w wysokości 10% Moduł I Obszar B Zadanie 1 [ pdf ]
 • Oświadczenie, że posiadam udział własny co najmniej w wysokości 10% Moduł I Obszar C Zadanie 1 [ pdf ]
 • Oświadczenie, że posiadam udział własny co najmniej w wysokości 10% Moduł I Obszar C Zadanie 3 [ pdf ]
 • Oświadczenie, że posiadam udział własny co najmniej w wysokości 10% Moduł I Obszar C Zadanie 4 [ pdf ]
 • Oświadczenie, że posiadam udział własny co najmniej w wysokości 15% Moduł I Obszar D [ pdf ]
 • Oświadczenie, że posiadam udział własny co najmniej w wysokości 15% Moduł I Obszar A Zadanie 1 [ pdf ]
 • Oświadczenie, że posiadam udział własny co najmniej w wysokości 25% Moduł ! Obszar A Zadanie 2 [ pdf ]
 • Wkładka Moduł I / Obszar A / Zadanie nr 1 [ pdf ]
 • Wkładka Moduł I / Obszar A / Zadanie nr 2 [ pdf ]
 • Wkładka Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 1 [ pdf ]
 • Wkładka Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 2 [ pdf ]
 • Wkładka Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 3 [ pdf ]
 • Wkładka Moduł I / Obszar C / Zadanie nr 4 [ pdf ]
 • Wkładka Moduł I / Obszar B / Zadanie nr 1 i 2 [ pdf ]
 • Wkładka Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł I Obszar D [ pdf ]

Wnioski Aktywny Samorząd - Moduł II

 • Wniosek „P” – wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” [ pdf ]
Poprawiony: poniedziałek, 08 września 2014