herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPOWŚ 2014 - 2020 ZSTiO - BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY SZKOŁY
ZSTiO - BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY SZKOŁY Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 13 marca 2018
 

 

logoue

foto-zajawkaW II połowie 2017 r. w Powiecie Buskim rozpoczęto wyjątkową inwestycję: budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju (ZSTiO).

Głównym impulsem, który skłonił władze Powiatu Buskiego do podjęcia decyzji o gruntownej modernizacji i budowie nowoczesnej bazy dydaktycznej była wchodząca w życie w 2017 r. reforma oświaty. Skutkiem planowanej reformy będzie znaczący wzrost liczby uczniów i oddziałów w szkołach ponadpodstawowych mimo niżu demograficznego, który już za kilka lat przestanie być tak dotkliwy i będzie się stabilizował. Liczba oddziałów w szkołach zwiększy się na tyle, że budynki dydaktyczne nie pomieszczą wszystkich uczniów. Zmiany te oznaczają znaczące i konieczne inwestycje w bazę dydaktyczną szkół. Ponadto obecnie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących mieści się w dwóch znacznie oddalonych od siebie miejscach, co poważnie utrudnia proces dydaktyczny i wpływa na bezpieczeństwo uczniów. Ważnym aspektem, który był brany pod uwagę na etapie procesu decyzyjnego dot. rozbudowy bazy dydaktycznej, był brak zaplecza sportowego w "Budowlance" oraz niewystarczające zaplecze kształcenia praktycznego, zarówno w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jak i w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych (ZST-I). Dlatego władze Powiatu Buskiego podjęły decyzję o budowie budynku dydaktycznego dla "Budowlanki", gruntownej modernizacji Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych oraz rozbudowie bazy sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju (PMOS).

 

Stworzenie nowoczesnej i konkurencyjnej bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego, dzięki której Powiat Buski stanie się dużym ośrodkiem dydaktycznym kształcącym uczniów z kilku powiatów w południowej części Województwa Świętokrzyskiego jest możliwe dzięki realizacji projektu o nazwie Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w ramach RPOWŚ wynosi 11 353 512,29 zł, natomiast całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 15,4 mln zł. Różnicę pokrywa Powiat Buski.

Projekt składa się z dwóch części: roboty budowlane i wyposażenie. Wykonawcą części pierwszej, czyli robót budowlanych jest wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowlane "Perfect" Sp. z o. o. z siedzibą w Bilczy.

Wszystkie trzy obiekty objęte projektem: ZSTiO, Warsztaty ZST-I oraz PMOS już niebawem połączy nowy, trzykondygnacyjny budynek, który stanie się docelowo siedzibą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju. Równocześnie budynek warsztatów ZST-I zostanie poddany remontowi, a zaplecze sportowe hali PMOS zostanie ulepszone poprzez wymianę podłogi sportowej hali oraz dobudowę pomieszczeń siłowni. Przy powstałym kompleksie dydaktycznym zaprojektowano również zewnętrzne boisko wielofunkcyjne. Planowany termin zakończenia robót to koniec września 2018 r. Do chwili obecnej posadowiono już parter i pierwsze piętro, a obecnie trwa budowa drugiego piętra.

 

Druga część projektu zakłada wyposażenie dydaktyczne i sportowe powstałego kompleksu szkolnego. Wnętrze kompleksu będzie wyposażone w sprzęt dydaktyczny, dobrany do potrzeb powstałej infrastruktury kształcenia zawodowego. Planowany termin zamknięcia drugiej części zadania (wyposażenie), a tym samym wykonania całości inwestycji nastąpi jeszcze w 2018 r., co pozwoli na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 już w murach nowej siedziby Szkoły.

 

Inwestycja ta w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez wprowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o nowoczesny innowacyjny sprzęt badawczy, nowoczesne technologie i urządzenia informatyczne, wprowadzenie nowych metod dydaktycznych uwzględniających również metodę eksperymentu, zwiększenie liczby zajęć z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w plenerze i kontakcie ze środowiskiem naturalnym, wprowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć realizowanych we współpracy z pracodawcami, czy zwiększenie liczby zajęć wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Inwestycja ta umożliwi prowadzenie nauczania zawodowego w kierunkach pożądanych na rynku pracy. Z kolei modernizacja i rozbudowa bazy sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego bez wątpienia wpłynie na poprawę sprawności fizycznej uczniów zapewniając im warunki umożliwiające trenowanie różnych dyscyplin sportowych, udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych oraz zawodach i turniejach sportowych.

Szkoły objęte Projektem - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - oferują kształcenie w zawodach równoważnych i deficytowych, w związku z powyższym realizacja Projektu będzie miała wpływ także na zwiększenie szans na rynku pracy absolwentów tych szkół. Jest to niewątpliwie kolejny, bardzo ważny etap rozwoju obu Szkół.

Tekst:  Renata Krzemień

Zdjęcia: Piotr Zoch

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2018