herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPOWŚ 2014-2020 - Powiat Buski – STOP koronawirusowi! Akcja bezpłatnego wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla Mieszkańców Powiatu Buskiego
Akcja bezpłatnego wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla Mieszkańców Powiatu Buskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Autor: Paweł Kabat.   
czwartek, 11 marca 2021
 

baner_ok

 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Buskiego,

W związku z realizacją projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!” informuję, iż istnieje możliwość poddania się bezpłatnym badaniom (testom) na wykrycie SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (wymaz). Każde tego typu działania przybliżają Nas do wygrania walki z koronawirusem. Nie bądźmy bierni!

Pragnę nadmienić, iż tego typu akcje odbyły się już na terenie Gminy Gnojno, Gminy Solec – Zdrój oraz Gminy Busko – Zdrój, gdzie przetestowanych zostało już ponad 200 osób, co absolutnie nie wyklucza ponownego udziału w badaniu mieszkańców tych gmin.

Po zebraniu grupy 40 osób zostanie ustalone miejsce i termin wykonania testu w najbardziej dogodnej dla Państwa lokalizacji i czasie.

W celu poddania się badaniom (testom) na wykrycie SARS-CoV-2 należy przesłać swoje dane obejmujące: imię, nazwisko oraz numer telefonu na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub skontaktować się z Panem Pawłem Kabat pod numerem tel. 41 370 50 16 do dnia 18.03.2021r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z poddaniem się w/w badaniu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych > klauzule informacyjne > Badanie (test) na wykrycie SARS-CoV-2

Zapraszam serdecznie wszystkich Mieszkańców Powiatu Buskiego.

 

Starosta Buski

Jerzy Kolarz

 

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Starosta Buski mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Kontakt z administratorem możliwy jest pod:

  1. adresem korespondencyjnym: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko–Zdrój;

  2. numerem telefonu 41 370 50 00;

  3. adresem elektronicznym e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z których można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 3. Dane osobowe są przetwarzane dla celów komunikacji z Panem/Panią w związku z zamiarem poddania się bezpłatnemu badaniu (testowi) na wykrycie SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (wymaz), w związku z Projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi! ”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, a w szczególności podmioty zapewniające zdalną obsługę IT dla systemów, w których dane osobowe mogą być przetwarzane. Odbiorcą danych będzie również SYNEVO Sp. z o.o., który zajmuje się wykonywaniem testów na obecność SARS-CoV-2. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

 5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 2. prawo do ich sprostowania;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach kiedy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 2. Podanie danych osobowych jest konieczne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości poddania się badaniu (testowi) na wykrycie SARS-CoV-2 metodą RT-PCR (wymaz).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do komunikacji z Panem/Panią w związku z zamiarem poddania się bezpłatnemu badaniu (testowi) w związku z realizacją Projektu, o którym mowa w pkt. 3, a po tym okresie będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Poprawiony: czwartek, 11 marca 2021