herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPO Oddanie kolejnej inwestycji drogowej na terenie powiatu buskiego
Oddanie kolejnej inwestycji drogowej na terenie powiatu buskiego Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak   
czwartek, 01 grudnia 2011
 

W dniu 09.11.2011 r. Powiat Buski rozpoczął odbiór kolejnej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km” zrealizowanej przy finansowym udziale Unii Europejskiej. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana przez Powiat Buski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

 

rpo3

Całkowita wartość Projektu wyniosła 14,839 mln PLN w tym dofinansowanie:
- ze środków EFRR:  60% kosztów Projektu
- ze środków Powiatu Buskiego:  40% kosztów Projektu

Wartość robót budowlanych: 14, 752 mln PLN

Roboty zrealizowano od 14.06.2010 r. do 29.10.2011 r.

Wykonawcą robót było Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie k/Kielc.

Przebudowa drogi powiatowej  Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349  i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km obejmowała poszerzenie jezdni do 6,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nowych nakładek bitumicznych. Wykonano również przebudowę istniejących  zjazdów na drogi boczne, do posesji i na działki rolników oraz kompleksowe odwodnienie drogi (przebudowa przepustów pod koroną drogi, budowa kanalizacji deszczowej, ułożenie urządzeń do odprowadzenia wód opadowych, wykopanie i odtworzenie istniejących rowów z umocnieniem skarp i dna płytami ażurowymi). W celu poprawy bezpieczeństwa  ruchu wybudowano chodnik o  długości  3210 mb, wybudowano 10 szt. zatok autobusowych, wykonano na całej długości nowe oznakowanie poziome i pionowe drogi, ustawiono bariery ochronne. Na całym odcinku drogi pobocza zostały utwardzone kruszywem.  Wykonany został remont mostu w m. Maciejowice.

Realizacja projektu poprawiła dostępność komunikacyjną, podniosła jakość połączeń wewnątrz regionalnych poprzez poprawę stanu technicznego drogi oraz spowodowała wzrost potencjału gospodarczego w regionie inwestycji poprzez podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…