herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty i fundusze RPO Nowa inwestycja na terenie powiatu buskiego
Nowa inwestycja na terenie powiatu buskiego Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 26 maja 2010
 

fot. Tadeusz SempiołDziś podpisana została umowa na realizację Projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km” która będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

 

 

rpo3

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Jest to już czwarta inwestycja Powiatu Buskiego realizowana w ramach dofinansowania przez Unię Europejską. Do chwili obecnej zrealizowane zostały projekty w ramach ZPORR:

 

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica-Solec Zdrój-Zielonki dł. 11,577 km na wartość 5 549 tys. zł
  2. I etap przebudowy dróg powiatowych Nr 15130 (0030T) Skadla-Bronina i Nr 15124 (0024T) Chmielnik-Stopnica o łącznej długości 2,197 km na wartość 1 867 tys. zł

W ramach RPOWŚ Powiat Buski rozpoczął w roku 2009 realizację robót na drodze powiatowej Nr 0130T (15245) Grotniki Małe- Oblekoń- Rataje od km 0+000 do km 18+475 za wartość 14 836 tys. zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2010 r.
Czwartą inwestycją planowaną do realizacji w latach 2010-2011 jest przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina długości 15,729 km.
Pragnę wyrazić szczególne podziękowania dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Adama Jarubasa oraz radnych Sejmiku - Krzysztofa Dziekana i Józefa Żurka za wsparcie działań powiatu przy staraniach o pozyskanie środków finansowych na realizację tych inwestycji.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie k/Kielc, który zaoferował cenę za wykonanie robót budowlanych w wysokości 14 942 346,20 zł brutto. Koszty realizacji inwestycji zostaną pokryte w wysokości 40 % ze środków Powiatu Buskiego w kwocie 5 976 938,48 zł oraz
w wysokości 60 %  ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 8 965 407,72 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina długości 15,729 km zakłada dostosowanie drogi do klasy Z – droga zbiorcza oraz podniesienie jej nośności. Projektuje się poszerzenie nawierzchni do 6,0 m  i łuków poziomych do szerokości normatywnych. Zostanie wykonanie profilowanie nawierzchni drogi oraz jej wzmocnienie poprzez ułożenie warstwy wiążącej grubości 7 cm, warstwy ścieralnej grubości 5 cm z masy asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z SMA grub. 4 cm.  Pobocza zostaną utwardzone kruszywem na szer. 0,75 m. Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu projektuje się budowę chodnika w m. Widuchowa i Raczyce o łącznej długości 3 150 mb oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi jak również ustawienie barier sprężystych na długości 2 404 m. Przy istniejących przystankach autobusowych zaplanowano budowę lub przebudowę 7 szt zatok autobusowych. Z uwagi na zły stan odwodnienia drogi projektuje się przebudowę 22 szt przepustów pod koroną drogi, odtworzenie istniejących i wykopanie rowów oraz przebudowę zjazdów na drogi boczne, do posesji i na działki rolników. Przewidziano również remont mostu na rzece Wschodniej w m. Maciejowice.
Z uwagi na konieczność ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych
i zabytków, zaplanowano roboty dodatkowe:

  • wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia oczyszczające, która odprowadzi wody opadowe i roztopowe do odbiornika (teren strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w Widuchowej)
  • uszczelnienie rowów przydrożnych na odcinkach drogi przylegających do obszaru cennego przyrodniczo Dolina Wschodniej
  • przystosowanie istniejących przepustów do pełnienia funkcji przejść dla małych zwierząt/płazów.

Projektowana do przebudowy droga przebiega przez teren gmin: Busko-Zdrój i Gnojno tworząc połączenie infrastrukturalne pomiędzy ośrodkami gminnymi i wsi leżących na tym terenie oraz łącząc drogę kraj. Nr 73 i drogę woj. Nr 765 pomiędzy regionem inwestycyjnym a pozostałymi obszarami województwa. Ze względu na zły stan techniczny drogi mieszkańcy, jak i kuracjusze mają trudności z dostaniem się do centrów gminnych oraz z dojazdem do głównych ciągów komunikacyjnych powiatu buskiego. Teren ten jest atrakcyjny pod względem krajobrazowym i klimatycznym (Nadnidziański Park Krajobrazowy, Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu) i stanowi potencjalne zaplecze dla agroturystyki. Niestety problemy jakie mają osoby zainteresowane wypoczynkiem na wsi skutecznie blokują tego typu działalności. Rolniczy charakter obu gmin przyczynia się do rozwoju zorganizowanego rynku żywnościowego. Uzdrowiskowy charakter gminy Busko-Zdrój stanowi ogromne zaplecze dla lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.

fot. Tadeusz Sempioł  fot. Tadeusz Sempioł

Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2011