herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności UCHWAŁA NR 1138/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (...)
UCHWAŁA NR 1138/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (...) Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
środa, 15 listopada 2023
 

Uchwała Nr 1138/2023
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr XXI/243/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025”, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegających na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku, to jest:

1) zadanie nr 1 prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej dla 14 wychowanków;

2) zadanie nr 2 - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej dla 14 wychowanków.

§ 2.

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego http://bip.powiat.busko.pl, na stronie internetowej: www.powiat.busko.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 1138/2023 [ PDF ]