herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA NA LATA 2021–2027
STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA NA LATA 2021–2027 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 06 sierpnia 2021
 

herby

Obszar uzdrowiskowy został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

W jego granicach znajdują się gminy dysponujące zasobami wód leczniczych: uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój oraz Kazimierza Wielka (w trakcie budowy infrastruktury uzdrowiskowej) i Pińczów (starający się o wyznaczenie strefy uzdrowiskowej).

Stąd też gminy określone w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz część powiatów, na których gminy te są położone (Powiat Buski i Powiat Kazimierski), rozpoczęły współpracę w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU). W związku z powyższym w dniu 14 lipca 2021 r. podpisane zostało porozumienie samorządowe między tymi gminami i powiatami, określające zasady współpracy dotyczące Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, a także podjęte zostały odpowiednie uchwały Rad Miejskich / Rad Gmin / Rad Powiatów.

Strategia Rozwoju OSI ŚU będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój tego obszaru oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

W związku z powyższym trwa proces opracowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami obszaru oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym OSI ŚU i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 15.08.2021 r.

 

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania ponadlokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju jest Starosta Buski, kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: Starostwo Powiatowe w Busku –Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numerem telefonu: 41 370 50 00.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem korespondencyjnym: Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., numerem telefonu: 41 370 50 27.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii Rozwoju OSI ŚU. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.

Poprawiony: piątek, 06 sierpnia 2021