herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od 0 do maksymalnie 6 lat
Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od 0 do maksymalnie 6 lat Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 07 lutego 2018
 

herbOd 1 grudnia 2017 r. Powiat Buski realizuje kompleksowy program wsparcia dla rodzin Za życiem, w ramach którego m.in. został powołany na terenie Powiatu wiodący ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczy. Funkcję jego pełni Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku – Zdroju.

 

 

 

W związku z tym do zadań Poradni należy w szczególności:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od jego potrzeb – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.


Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą pomocy dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność, dlatego powinno być podjęte jak najwcześniej. Są to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole. Kompleksową pomocą obejmuje się całą rodzinę dziecka.

Dla kogo jest przeznaczone wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane może być dla dzieci od 0 do maksymalnie 6 lat, tzn. od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności z:

 • deficytami ruchowymi,
 • uszkodzonym słuchem,
 • niepełnosprawnością ruchową,
 • niepełnosprawnością umysłową,
 • autyzmem,
 • wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem,
 • opóźnionym rozwojem mowy.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest tylko dla dziecka, które posiada opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Kto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzi powołany przez dyrektora Poradni zespół wczesnego wspomagania zajmujący się pracą bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zespół może być poszerzony o innych specjalistów, np.: terapeutów, fizjoterapeutów, rahabilitantów.


Co należy przede wszystkim do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju?

Do zadań w/w zespołu należy:

 • ustalenie - na podstawie opinii - kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań.


W jakim wymiarze organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęcia są organizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Natomiast zgodnie z porozumieniem zawartym między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Buskim na organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2018 r. jest przeznaczonych 260 godzin, co daje 5 godzin tygodniowo. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ponadto, zgodnie z art. 127 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania do poradni, w której jest prowadzone wspomaganie.


Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest tak ważne?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest ważne, ponieważ:

 • spełnia funkcję terapeutyczną,
 • zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności oraz ryzyko dalszych opóźnień rozwojowych,
 • dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji,
 • umożliwia całej rodzinie - poprzez wsparcie psychologiczne - przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z nieprawidłowościami rozwojowymi,
 • jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, aby wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania,
 • pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

 

Szanowni Państwo,

jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozwoju Waszego dziecka skontaktujcie się z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 27, 28 – 100 Busko – Zdrój, tel. 41 378-35-97 lub 501 356 354.


Zapraszamy

Autor: Renata Krzemień Naczelnik Wydz. EK

Poprawiony: środa, 07 lutego 2018