herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty realizowane ze środków budżetu państwa Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Powiecie Buskim
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Powiecie Buskim Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 26 kwietnia 2022
 

plakat

za_zyciem_logo

Rada Ministrów w dniu 20 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250 z późn. zm.). Na podstawie w/w uchwały już po raz drugi został ogłoszony nabór wniosków dla samorządów, które są zainteresowane realizacją zadań w ramach w/w programu.

 

Powiat Buski zadeklarował współpracę w przedmiotowym zakresie i został zakwalifikowany do programu w dwóch zadaniach: 1.5 Pomoc uczennicom w ciąży oraz 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodziny.

W dniu 6 kwietnia 2022 r. zostało zawarte porozumienie między Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Buskim dotyczące realizacji w latach 2022-2026 w/w zadań.

Zadanie 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży realizowane będzie przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju (ZST-I). W internacie ZST-I zostanie stworzone miejsce dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennic do czasu urodzenia dziecka. Na realizację tego zadania Powiat otrzyma - w latach 2022 - 2026 - łącznie 6 600 zł.

Zadanie 2.4 Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodziny zrealizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju, która na podstawie zarządzenia Starosty Buskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. będzie pełnić funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu Buskiego. Zadaniem Poradni będzie zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym w wieku od 0 do 6 lat fachowej opieki i wsparcia w procesach rehabilitacji i rewalidacji w formie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzieci i ich rodziny będą objęte pomocą specjalistów w zależności od potrzeb. Poradnia zorganizuje dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Co roku przewidziano 520 godzin różnorodnych zajęć. W celu zapewnienia dzieciom konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki oraz innych form kompleksowej pomocy, Poradnia może podjąć współpracę z podmiotami leczniczymi, ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Koszt zadania realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Busku-Zdroju w latach 2022-2026 wyniesie 274 560 zł.

Powiat Buski już po raz drugi realizuje zadania w ramach w/w programu. W latach 2017-2021 dzięki pozyskanym środkom finansowym w łącznej wysokości 130 810 zł Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Busku - Zdroju zrealizowała 1 608 godzin zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0 do 6 lat oraz dla ich rodzin. Ponadto w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju utworzony został odrębny pokój, w którym zapewnione zostały warunki pobytu dla uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka.

Autor tekstu: Renata Krzemień

 


plakat

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2022