herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Fundusz Dróg Samorządowych Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Małgorzata Mrugała.   
środa, 30 grudnia 2020
 

logo

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. Powiat Buski przebudował i wyremontował łącznie 16,481 km dróg powiatowych. Koszt realizacji zadań przebudowy i remontów dróg powiatowych wyniósł 10 557944,74 zł w tym 50% dofinasowania z budżetu państwa w kwocie 5 278 971,00 zł oraz 50 % środków własnych Powiatu Buskiego oraz Gmin Powiatu Buskiego w kwocie 5 278 973,33 zł. Celem w/w programu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma także na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. zostały zrealizowane następujące odcinki dróg powiatowych:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik - Zrecze - Maciejowice - Ruda od km 5+010 do km 5+990 dł. 980 m” w miejscowości Rzeszutki o wartości 337 475,59 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 168 738,00 zł.

1


2

 

Przebudowa drogi Nr 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina od km 6+835 do km 8+500 dł. 1665 m” w miejscowości Janina o wartości 861 719,02 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 430 859,00 zł.

3


4


Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy – Januszkowice - Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m” w miejscowości Niziny o wartości 1 521 905,62 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 760 953,00 zł.

5

6


Remont drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica od km 4+702 do km 4+970 dł. 268 m” w miejscowości Świniary o wartości 235 203,76 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 117 602,00 zł .

7

 

Remont drogi powiatowej Nr 0079T Biskupice-Jurków-Ludwinów od km 1+800 do km 3+870 dł. 2070 m” w miejscowości Jurków o wartości 504 528,35 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 252 264,00 zł.

9


Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 15+830 do 20+000 dł. 4,170km” w miejscowości Janina i Kołaczkowice o wartości 2 571 812,30 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 285 906,00 zł.

8

10


„Przebudowadrogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 21+000 do km25+680 dł. 4,680 km" w miejscowości Szczytniki, Skrobaczów, Stopnica o wartości2 788 930,22 zł wtym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 394 465,00zł.

11

12


Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów - Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 długości 1,335 km" w miejscowości Skrobaczów o wartości 580 480,10 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 290 240,00 zł

 

13

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145 T Pacanów – Niegosławice-Chrzanów od km 0+407 do km 0+780 dł. 373 m” w miejscowości Pacanów o wartości 313 541,02 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 156 770,00 zł.

14


Przebudowa drogi powiatowej Nr 0119T Pacanów - do drogi krajowej 79 od km 0+064 do km 1+215 dł. 1151 m” w miejscowości Pacanów o wartości 724 672,77 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 362 363,00 zł.

15


16


Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice-Świniary-Trzebica od km 4+518 do km 4+702 dł. 184 m” w miejscowości Świniary o wartości 117 675,99 zł w tym dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 58 837,00 zł.

17


Wykonane prace drogowe na wyżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych polegały na przebudowie istniejących zniszczonych nawierzchni do normatywnych szerokości pasów ruchu. Na całej długości odcinków dróg zostały ścięte i uzupełnione pobocza o szer. 0,75 m i 1,00 m wraz z utwardzeniem kruszywem kamiennym grubości 10 cm. Przebudowano istniejące skrzyżowania, na których wykonano korektą łuków poziomych wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego i nadano normatywne spadki. Na przebudowanych nawierzchniach zostało wykonane poszerzenie nawierzchni jezdni do normatywnych szerokości 5,0 m i 5,50 m. wraz z profilowaniem łuków pionowych, spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni do właściwych parametrów technicznych oraz likwidację przełomów. Na poszerzeniach wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 31,5-63 mm o gr.20 cm warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr.10cm, warstwę wiążącąj AC 11S grubości 5 cm oraz ułożenie geosiatki na połączeniu nawierzchni z poszerzeniem. Umocniono skarpy nasypów płytami ażurowymi. Na istniejących nawierzchniach i poszerzeniu została ułożona warstwa wyrównawcza o zmiennej grubości (AC11W, 75kg/ m2) oraz warstwa ścieralna (AC11S) grubości 4 cm. Odmulono istniejące rowy wraz z częściowym umocnieniem dna rowu i skarp rowów elementami prefabrykowanymi (korytka betonowe i płyty ażurowe). Zostały także wykonane zjazdy do posesji, działki rolne, drogi boczne wraz wykonaniem przepustów pod zjazdami z rur PHED śr. 50 cm ułożone na ławie z kruszywa łamanego gr.20 cm ze ściankami czołowymi. Przy przystankach autobusowych wybudowano perony przystankowe. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego ustawiono bariery sprężyste na przepustach oraz wykonano nowe oznakowanie poziome linia P-17 i P-10 a także oznakowanie pionowe. Wykonano również aktywne oznakowanie przejść dla pieszych w miejscowościach Janina, Kołaczkowice i Stopnica. W miejscowości Pacanów, Kołaczkowice, Jurków, Janina, Niziny, Stopnica wykonano nowe chodniki z kostki betonowej.

Realizacja zadań z Funduszu Dróg Samorządowych przyczyniła się do rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych zarówno na obszarze powiatu buskiego i województwa świętokrzyskiego. Nastąpiła poprawa połączeń dróg powiatowych z drogami wyższej kategorii ( drogami krajowymi: nr 73 Kielce-Tarnów, nr 79 Kraków-Sandomierz, drogami wojewódzkimi: nr 776 Kraków -Busko, nr 756 Szydłów- Stopnica, nr 757 Opatów-Staszów-Stopnica ) oraz nastąpiło podniesienie parametrów technicznych przebudowanych dróg, zwiększyła się płynność ruchu, przepustowość, nośność i zostało zapewnione większe bezpieczeństwo użytkownikom dróg. Realizacja projektów przyczyniła się także do wzrostu poziomu życia mieszkańców okolicznych wsi, umożliwiła poprawę warunków ruchu, komfortu jazdy, estetyki pasa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dogodne warunki komunikacyjne spowodują rozbudowę oraz powstawanie w przyszłości nowych podmiotów gospodarczych, usługowo-handlowych w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wniesie także swój wkład w inspirowanie wspieranie tworzenia bezpiecznej sieci komunikacyjnej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu buskiego. Ponadto realizacja projektu w szczególności przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa podróży i polepszenia jakości życia ludności zamieszkującej obszar projektu. Zwiększyła się także atrakcyjność dostępności terenów inwestycyjnych oraz nastąpiło wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.