herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ POWIATU BUSKIEGO
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ POWIATU BUSKIEGO Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Prędka   
wtorek, 09 lutego 2016
 

Drodzy Uczniowie,

rekrutacja kandydatów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Buski jest prowadzona w dwojaki sposób:


1) w SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM prowadzona jest rekrutacja do szkół ogólnodostępnych, tj.:

- I Liceum Ogólnokształcącego,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,

- Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

 

Elektroniczna rekrutacja prowadzona jest za pomocą strony:

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa

Instrukcja wypełniania i wysyłania wniosku

Zalety elektronicznej rekrutacji [ PPS ] [ PDF ]

 

2) w SYSTEMIE TRADYCYJNYM prowadzona jest rekrutacja do szkół specjalnych, tj.:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie.

Rekrutacja do szkół specjalnych wymaga:

- uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,

- złożenia do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wniosku o wydanie skierowania do szkoły specjalnej (do wniosku należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- złożenia w szkole wymaganych dokumentów, takich jak np. wniosku rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły, aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, itp.

Szczegółowe wykazy wymaganych dokumentów szkoły publikują na swoich stronach internetowych.  • Zarządzenie nr 10/2023 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół lI stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim. [ PDF ]
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. [ PDF ]

informator

Informator o szkołach ponadpodstawowych w powiecie buskim [ PDF ]

 

ulotka_rekrutacja_2023_1 ulotka_rekrutacja_2023_2

Informator dot. elektronicznej rekrutacji [ PDF ]

Poprawiony: poniedziałek, 06 marca 2023