herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Powiatowy informator edukacyjny
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ POWIATU BUSKIEGO Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Prędka   
wtorek, 09 lutego 2016
 

Drodzy Uczniowie,

rekrutacja kandydatów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Buski jest prowadzona w dwojaki sposób:


1) w SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM prowadzona jest rekrutacja do szkół ogólnodostępnych, tj.:

- I Liceum Ogólnokształcącego,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,

- Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

 

Elektroniczna rekrutacja prowadzona jest za pomocą strony:

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa

Instrukcja wypełniania i wysyłania wniosku

 

2) w SYSTEMIE TRADYCYJNYM prowadzona jest rekrutacja do szkół specjalnych, tj.:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie.

Rekrutacja do szkół specjalnych wymaga:

- uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,

- złożenia do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wniosku o wydanie skierowania do szkoły specjalnej (do wniosku należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- złożenia w szkole wymaganych dokumentów, takich jak np. wniosku rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły, aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, itp.

Szczegółowe wykazy wymaganych dokumentów szkoły publikują na swoich stronach internetowych.  • Zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023. [ PDF ]
    • Zarządzenie nr 20/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. [ PDF ]
  • Zalety elektronicznej rekrutacji [ PPS ] [ PDF ]
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów [ PDF ]

informator

Informator o szkołach ponadpodstawowych w powiecie buskim [ PDF ] [ PUB ]

 

rekrutacja2022_1 rekrutacja2022_2

Informator dot. elektronicznej rekrutacji [ PDF ]

Poprawiony: środa, 18 maja 2022