herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport W Busku - Zdroju powstała nowa szkoła podstawowa - „Jedno miejsce – wiele możliwości”
W Busku - Zdroju powstała nowa szkoła podstawowa - „Jedno miejsce – wiele możliwości” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 14 czerwca 2022
 

herbOd 1 września 2022 r. rozpoczyna funkcjonowanie nowa Szkoła Podstawowa dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Busku - Zdroju.

Szkoła Podstawowa w Ośrodku w Busku - Zdroju w ogromnym stopniu różni się od szkół ogólnodostępnych. Przejawia się to w wielkości klas, wyposażeniu, celach edukacyjnych, wykształceniu kadry pedagogicznej, a także szeregu dodatkowych zajęć dla uczniów. W Szkole uczniowie będą mieli zapewnioną naukę, opiekę, rehabilitację i wychowanie, a także traktowanie i ocenianie w sposób zindywidualizowany. Co ważne, każdy uczeń otrzyma w Szkole pomoc wielokierunkową, nie tylko skonstruowany specjalnie dla niego indywidualny program nauczania, ale również pomoc terapeutyczną i opiekuńczą, a ponadto  działaniami pomocowymi objęta będzie rodzina ucznia. Ogromnym atutem kształcenia w Szkole Podstawowej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Busku - Zdroju są małe klasy, gdzie najważniejszy jest uczeń – jego zdrowie, nauka i optymalny rozwój. Uczniami zajmuje się świetna, wysoko wykwalifikowana kadra. To kompetentni, wyszkoleni metodycznie nauczyciele przedmiotów, specjaliści od zajęć rewalidacyjnych, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. Szkoła dysponuje również odpowiednio przygotowaną bazą materialną, w tym: budynkiem bez barier architektonicznych, stale doposażaną biblioteką z czytelnią, stołówką, urządzonymi w sposób specjalistyczny gabinetami, dostosowanymi do potrzeb dzieci salami lekcyjnymi i pracowniami z możliwością korzystania z internetu, wyposażonymi w tablice interaktywne i inne nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak np. drukarki 3D czy frezarki 3D.

Ośrodek dba również o rozwój sportowy uczniów wykorzystując w tym celu kompleks sportowy z boiskami oraz dostosowaną do potrzeb uczniów salę gimnastyczną. Ośrodek współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, np. Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Zrzeszeniem Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach w zakresie organizacji zawodów sportowych oraz umożliwienia uczniom udziału w treningach i wyjazdach na zawody i obozy sportowo-rehabilitacyjne.

Dużym atutem Szkoły jest możliwość korzystania z rehabilitacji ruchowej prowadzonej na sali ćwiczeń lub basenie przyszkolnym, sali gimnastycznej i salach do korekty wad postawy. Ośrodek współpracuje również z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizacji udziału uczniów w turnusach rehabilitacyjno-szkoleniowych, pozyskiwania sprzętu ułatwiającego pokonywanie barier architektonicznych.

Ośrodek dysponuje miejscami noclegowymi dla wychowanków dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakwaterowanie w internacie jest bezpłatne. Rodzice ucznia płacą jedynie niewielką kwotę za wyżywienie, ale jest możliwość zwolnienia rodziców z tej odpłatności. Ponadto Ośrodek oferuje uczniom opiekę pielęgniarki, pomoc psychologiczno - pedagogiczną, terapię EEG Biofeedback, szkolne doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz różne formy zajęć pozalekcyjnych. Ośrodek dysponuje również dwoma busami przeznaczonymi do dowożenia dzieci.

Obecnie trwa nabór uczniów do Szkoły Podstawowej dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Busku - Zdroju. Osoby, które chcą rozpocząć naukę w tej Szkole muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową. Orzeczenia takie wydaje każda Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, w tym także Poradnia w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 120.

Niewątpliwym atutem Ośrodka jest również możliwość kontynuowania nauki - po ukończeniu Szkoły Podstawowej - aż do 24 roku życia w szkołach ponadpodstawowych (Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Szkoła Branżowa I Stopnia), a także w Szkole Policealnej. Absolwent Szkoły Podstawowej ma możliwość kontynuowania nauki w Ośrodku, który umożliwia mu usamodzielnienie się, zdobycie wykształcenia i atrakcyjnego zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych w  działach: elektroniczno - elektrotechnicznych, krawieckim i mechanicznym oraz w zapleczu informatycznym. Ośrodek proponuje dzieciom i młodzieży - obok Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego - rozszerzony wybór kształcenia zawodowego współpracując z wieloma podmiotami i instytucjami np.: ELPOREM i ELPOAUTOMATYKA z Połańca w zakresie praktyk zawodowych uczniów, mających  na celu doskonalenie umiejętności zawodowych na rzeczywistych stanowiskach pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Busku - Zdroju. Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 i pod numerem telefonu 41 378 41 19 lub na stronie www.sosw.busko.pl.

Autor: Renata Krzemień, Waldemar Wójcik