herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Od 1 stycznia 2024 r. nowe zasady rejestracji pojazdów
Od 1 stycznia 2024 r. nowe zasady rejestracji pojazdów Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 12 stycznia 2024
 

herbWraz z nowym rokiem weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących nakładania kar za niedotrzymanie terminów dotyczących rejestracji pojazdów.

Najbardziej istotną zmianą z punktu widzenia właściciela pojazdu jest to, że istniejący dotychczas obowiązek zawiadamiania starosty o nabyciu pojazdu został zastąpiony bezwzględnym obowiązkiem jego rejestracji.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Uściślono również stawki kar pieniężnych. Stare przepisy przewidywały, że wysokość kary pieniężnej za uchybienie stosownym terminom wynosiła od 200 do 1000 zł. Ustawa nie precyzowała konkretnie jaka stawka za jaki rodzaj uchybienia. Ostateczna wysokość kary pieniężnej określana była na etapie postępowania administracyjnego. Obecnie jest inaczej.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale nieprzekraczającym 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 1000 zł. Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale przekraczającym 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości: 1000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi: 2000 zł.

Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

  1. zbyciu pojazdu;
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

 

Opracowano w Wydziale Komunikacji i Transportu

Poprawiony: piątek, 12 stycznia 2024