herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2024
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2024 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
poniedziałek, 08 stycznia 2024
 

logo-pcpr-pfron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju informuje, iż w dniu 13.11.2023 r. Zarząd PFRON przyjął „Kierunki  działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów ,,Programu  wyrównywania różnic między regionami III”  w 2024 roku. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi  w 2024 roku realizowane będą następujące obszary programu:

1) obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 197 000,00 na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obejmujący część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne. Adresatami programu są zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

2) obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej  lub przedsiębiorstwach społecznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się   i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi   do 176 000,00 zł na każdy projekt. Adresaci programu to gminy, powiaty oraz podmioty, które prowadzą: placówki edukacyjne, środowiskowe domy samopomocy, centra i kluby integracji społecznej i podmioty posiadające status przedsiębiorstwa społecznego, zatrudniające osoby niepełnosprawne,

3) obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. Adresaci programu to gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

4) obszar D - likwidacja barier transportowych. Adresatami programu są placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

  1. 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi  do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych ,,mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 351 500,00 zł dla autobusów,

5) obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach  dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 17 500,00 na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała  z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Adresatami programu są gminy, powiaty, organizacje pozarządowe oraz szkoły wyższe,

6) obszar F- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz zakładów aktywności zawodowej. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej tworzone w wyniku realizacji projektu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy lub zakładu aktywności zawodowej. Adresaci programu to jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

7) obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

 


Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

  1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
  2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON
  3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US.

 

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

35% kosztów realizacji projektu w obszarze A,

35% kosztów realizacji projektu w obszarze B ,

50% kosztów realizacji projektu w obszarze C,

75% kosztów realizacji projektu w obszarze D ,

85% kosztów realizacji projektu w obszarze D w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,

20% całkowitych kosztów realizacji projektu wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych  w obszarze E ,

80% kosztów realizacji projektu w obszarze F na remont,

70% kosztów realizacji projektu w obszarze na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej  w WTZ,

30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarze G.

 

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do programu w obszarach B,C,D,F i G realizatorem jest samorząd powiatowy. W związku z powyższym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą o pisemną informację w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2024 r. na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100  Busko-Zdrój, tel. 41 234 56 88 w celu przesłania stosownego wniosku.

W przypadku  obszaru A oraz E  projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego oddziału PFRON w trybie ciągłym.

Nadmieniamy, iż dodatkowe informacje na temat procedur realizacji programu są dostępne na stronie PFRON ww.pfron.org.pl. (https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/)

Poprawiony: poniedziałek, 08 stycznia 2024