herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Uchwała Nr 1137/2023 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej (...)
Uchwała Nr 1137/2023 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej (...) Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Justyna Zięba.   
czwartek, 16 listopada 2023
 

Uchwała Nr 1137/2023
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie jednego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2024 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), art. 19 pkt. 10 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.   o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn.zm.) art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r., poz. 571 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXI/243/2020 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025” uchwala się co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na:

„Prowadzeniu jednego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”..

§ 2.

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz na stronie internetowej: www.centrumbusko.pl.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 1137/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie jednego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” w 2024 roku. [ PDF ] [ DOCX ]
  • ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań [ PDF ]
Poprawiony: czwartek, 16 listopada 2023