herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej
Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Justyna Zięba.   
piątek, 23 grudnia 2022
 

Uchwała Nr 911/2022
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle
psychicznie chorych”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1564 z późn.zm.) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju ogłasza wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku obejmujących:

1) Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku.

2) Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

2. Na realizację ww. zadań  zostały złożone dwie oferty.

§ 2.

W wyniku oceny ofert:

-   na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób                      w podeszłym wieku” wybrano ofertę Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce obejmującą prowadzenie na terenie powiatu buskiego Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich dla osób w podeszłym wieku.

-  na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim: Dom Zakonny w Słupi 91 obejmującą  prowadzenie na terenie powiatu buskiego Domu Pomocy Społecznej w Słupi przeznaczonego dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

§ 3.

1. Dotacja na wsparcie realizacji zadań jest następująca:

1) Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku - wysokość dotacji: 132 841,00  złotych.

2) Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych - wysokość dotacji: 1 018 451,00 złotych.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

3. Zadania będą realizowane od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku-Zdroju oraz na stronie internetowej Centrum

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

 

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 19 pkt 10 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 roku poz 2268 z późn.zm.), powiat realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, które może zlecić  w drodze konkursu.

W otwartym konkursie ofert  wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym zostanie zlecone zadanie na wsparcie  „Prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, oraz  „Prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

Podejmując niniejszą Uchwałę Zarząd Powiatu realizuje obowiązek wynikający z art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r., poz.1327 z późn.zm.).

Poprawiony: piątek, 23 grudnia 2022