herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku
Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Adrian Lasak.   
czwartek, 01 grudnia 2022
 

Uchwała Nr 900/2022
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, ogłasza wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym, realizacji zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.

2. W wyniku oceny ofert konkursowych, wybrano oferty Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, ul. Lwowska 11, 33 - 300 Nowy Sącz na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku, a także prowadzenie edukacji prawnej i mediacji w trzech miejscowościach:

1) Nowy Korczyn, ul. Tarnowska 5 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez 3 dni w tygodniu,

2) Solec – Zdrój, ul. Partyzantów 8a - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przez 2 dni w tygodniu,

3) Stopnica, ul. Kazimierza Wielkiego 15 - nieodpłatna pomoc prawna przez 5 dni w tygodniu.

3. Wysokość dotacji na realizację zadań, określonych w ust. 2 wynosi: 126 060,00 zł. brutto (słownie:             sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

5. Zadania będą realizowane: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

 

 

 

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

W otwartym konkursie ofert, wyłoniona została organizacja pozarządowa, której zostaną powierzone przedmiotowe zadania w 2023 roku.

Podejmując niniejszą uchwałę, Zarząd Powiatu realizuje obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

 

Do pobrania:

  • Uchwała [ PDF ]