herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności SPOTKANIE CZŁONKÓW OSI ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA
SPOTKANIE CZŁONKÓW OSI ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 21 września 2021
 

herby

W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbyło się kolejne spotkanie członków Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, na którym przedstawione zostały wyniki „Ankiety dotyczącej oceny sytuacji bieżącej i priorytetów rozwoju”, problem kluczowy OSI ŚU, drzewo celów a także wizja, misja oraz cele strategiczne dla OSI ŚU.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego OSI ŚU - Burmistrzowie, Wójtowie oraz Starostowie z Gminy Busko-Zdrój, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Kazimierza Wielka, Gminy Pińczów oraz Powiatu Kazimierskiego, członkowie Zespołu do spraw przygotowania Strategii OSI ŚU – pracownicy samorządów zrzeszonych w OSI SU, a także Wykonawca Strategii Rozwoju OSI ŚU tj. właściciel firmy InicjatywaLokalna.pl z pracownikami.

 

Spotkanie członków OSI ŚU

Zebranych powitał Michał Maroński - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Następnie głos zabrał Paweł Walczyszyn, Wykonawca Strategii Rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, który w pierwszej kolejności omówił wyniki „Ankiety dotyczącej oceny sytuacji bieżącej i priorytetów rozwoju” prowadzonej na obszarze OSI ŚU do 15.08.2021 r. W pierwszym pytaniu ankietowym mieszkańcy OSI ŚU oceniali wskazane obszary funkcjonowania OSI ŚU. Mieszkańcy „bardzo źle” ocenili: „poziom zarobków mieszkańców”, „dostęp do miejsc pracy”, „jakość i dostępność podstawowej opieki zdrowotnej”, „jakość i dostępność opieki żłobkowej”. „Bardzo dobrze” oceniono obszary: „dostępność usług/możliwość zakupu artykułów codziennego użytku”, „walory przyrodniczo-krajobrazowe”, „potencjał turystyczny obszaru OSI ŚU”. W drugim pytaniu ankietowym mieszkańcy wybierali priorytety, które ich zdaniem, mają największy wpływ na rozwój OSI ŚU oraz rozwiązania istniejących problemów i barier rozwoju. Najczęściej wybieranymi priorytetami były: „rozwój turystyki”, „wspieranie przedsiębiorczości na obszarze” oraz „tworzenie warunków do osiedlania się nowych mieszkańców”.

 

Spotkanie członków OSI ŚU

Następnie dyskusji poddano zdiagnozowany problem kluczowy OSI ŚU - „Niewystarczający poziom przedsiębiorczości mieszkańców i uzyskiwanych przez nich dochodów”, zarówno pod kątem głównych przyczyn, jak również głównych skutków. Kolejnym krokiem było omówienie drzewa celów OSI SU: główne środki, cel kluczowy: „Wykorzystujące zasoby endogeniczne, kompleksowe i wzajemnie uzupełniające się, ogólnodostępne usługi zdrowotne i turystyczne, kreują przedsiębiorczość i zwiększają atrakcyjność zamieszkania w Gminie Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów i Solec-Zdrój”, a także główne efekty. Ostatnim omawianym elementem była wizja, misja oraz cele strategiczne dla OSI ŚU: Cel 1 - Wsparcie aktywności społecznej i gospodarczej oraz Cel 2 - Stworzenie estetycznej i funkcjonalnej infrastruktury publicznej.

 

Spotkanie członków OSI ŚU

W ramach dyskusji zebrani poruszyli zagadnienia związane z przyszłymi działaniami, które chcieliby, oprócz tych już wypracowanych zrealizować w ramach Strategii OSI ŚU. Uzgodniono, że samorządy opracują swoje pomysły na konkretne zadania na kolejne spotkanie, które zaplanowano w październiku 2021 r.

 

Foto: UMiG Busko-Zdrój