herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Informacja Starosty Buskiego dot. decyzji GKN.6810.4.54.2016
Informacja Starosty Buskiego dot. decyzji GKN.6810.4.54.2016 Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazał do publikacji: Anna Majkowska   
środa, 09 maja 2018
 

herb

Znak:GKN.6810.4.54.2016                                                             Busko-Zdrój, dnia 09.05.2018 r.


INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO


Działając na podstawie art. 8c ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.   o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) Starosta Buski informuje, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji znak:GKN.6810.4.54.2016 z dnia 29.12.2017 r., o której mowa w art. 8a ust. 7 powołanej na wstępie ustawy wyznaczam do dnia 15 MAJA 2019 r. termin składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzezie gm. Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 32, 227/1, 227/10, 227/11, 227/13, 313 o łącznej  pow. 3,6970 ha. Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzezie, o których mowa w art. 6a ustawy tj. osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwo rolne  i nieprzerwalnie    w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej wsi Brzezie.

Wniosek, o którym mowa powinien zawierać:

- określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,

- imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionej do udziału we wspólnocie, o której mowa w art. 6a,

- nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego, o którym mowa w art. 6a,

- wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto we wniosku wskazuje się dowody, które świadczą:

- o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej np. oświadczenie o nieprzerwalnym korzystaniu ze wspólnoty w w/w okresie, oświadczenia innych uprawnionych, o tym że dana osoba lub firma faktycznie korzystała ze wspólnoty w w/w okresie.


  • Informacja [ PDF ]