herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Załatwianie spraw / Druki do pobrania
Opłaty w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 
Lp. Rodzaj opłat Kwota
1. Pozwolenie na budowę - opłata skarbowa
- Od zatwierdzenia projektu budowlanego
47 zł
- Od pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych
z obiektem budowlanym
budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
za każdy m2 powierzchni użytkowej
nie więcej niż


1zł
539 zł
- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
- innego budynku 48 zł
- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
- budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków
i zjazdów z drogi
2143 zł
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra
105 zł
- innych budowli 155 zł
- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł
2. Pozwolenie na rozbiórkę - opłata skarbowa 36 zł
3.
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu
- opłata skarbowa
90 zł
4.
Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego
(nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa
mieszkaniowego ) - opłata skarbowa
17 zł
5. Prawo jazdy
- Wydanie prawa jazdy 100,50 zł
- Wydanie międzynarodowego prawa jazdy 35 zł
- Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
50 zł
6. Rejestracja pojazdu
- Dowód rejestracyjny 54,50 zł
- Pozwolenie czasowe 14 zł
- Znaki legalizacyjne tablicy 12,50 zł
- Nalepka kontrolna na szybę /dot. tylko samochodów/ 19 zł
- Tablica rejestracyjna samochodowa 80,50 zł
- Tablica indywidualna 1000,50 zł
- Tablica motocyklowa, ciągnikowa, na przyczepę 40,50 zł
- Tablica motorowerowa 30,50 zł
- Karta pojazdu 75,50
Opłata za każdy wprowadzony pojazd na terytorium kraju (samochód osobowy, samochód cieżarowy do 3,5 t. oraz trójkołowy pojazd silnikowy z wyłączeniem motocykla trójkołowego) 500 zł
7. Rejestracja czasowa pojazdu
- Pozwolenie czasowe 19 zł
- Komplet nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł
- Tablica samochodowa 30,50 zł
- Tablica na przyczepę 15,50 zł
- Tablica motocyklowa, ciągnikowa 12,50 zł
- Tablica motorowerowa 12,50 zł
8. Wyrejestrowanie pojazdu
Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy
opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o :
1. 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;
2. 2 zł - od 13 do 24 miesiąca:
3. 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca
80 zł
9. Wydanie licencji w krajowym transporcie drogowym
- Za wydanie licencji (w zależności od rodzaju licencji, czas okresu ważności licencji) od 700 do1000 zł
- Za wydanie wypisu z licencji do 11% opłaty jak za licencję
10. Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszarze powiatu
- PRZEWOZY REGULARNE - zezwolenie w zależności od liczby lat 250-550 zł
wypis z zezwolenia (za każdy pojazd)    do 11% opłaty za zezwolenie
- PRZEWOZY SPECJALNE - 50% opłaty jak za przewozy regularne
11. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej
- zaświadczenie 500 zł
- wypis z zaświadczenia (za każdy pojazd) 100 zł
12. Zezwolenia w zakresie zbierania, transportu. przetwarzania odpadów
za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 616 zł
13. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
- od pozwoleń wydanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 2011 zł
- w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506 zł
- od pozostałych pozwoleń 506 zł
14. Rejestrowanie zwierząt których przewóz przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej 26 zł
15. Ustalanie wysokości odszkodowania jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego 10 zł
16. Ustanawianie bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wody
Zwolnienia od opłat:
· jednostki budżetowe
· jednostki samorządu terytorialnego
10 zł
17. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania dotacji do zakupu sadzonek przeznaczonych do zalesienia 10 zł
18. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny 10 zł
19. Wydawanie decyzji zezwalającej na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców 82 zł
20. Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego 10 zł
21. Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych 616 zł
22. Wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych, orzekanie o  przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody 10 zł
23. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
zwolnienia od opłat:
· jednostki budżetowe,
· jednostki samorządu terytorialnego
217 zł
24. Zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji: geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskich 10 zł
25. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych 10 zł
26. Zgłoszenie instalacji 120 zł
Poprawiony: środa, 15 listopada 2017
 
Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 

Druki dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do ukończenia 16 roku życia:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia (WZÓR WNIOSKU)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (załącznik nr 2)
 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej [ PDF ]

Druki dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopnień niepełnosprawności po 16 roku życia:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (WZÓR WNIOSKU)
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (załącznik nr 5)
 • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej [ PDF ]

ULGI KOMUNIKACYJNE [ PDF ]

Poprawiony: piątek, 01 września 2017
 
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 
Poprawiony: niedziela, 07 czerwca 2015
 
Wydział Komunikacji i Transportu Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 
Poprawiony: poniedziałek, 20 listopada 2017
 
Wydział Architektury i Budownictwa Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 
Poprawiony: niedziela, 07 czerwca 2015
 
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 
Poprawiony: niedziela, 07 czerwca 2015
 
Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 
Poprawiony: niedziela, 07 czerwca 2015
 
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
środa, 19 czerwca 2013
 
  1. Wniosek o zarejestrowanie umowy dzierżawy [ PDF ] [ DOCX ]
  2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu [ PDF ] [ XLSX ]
  3. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ( 153,5 kB )
  4. Wniosek o zmianę użytków na las ( 103,5 kB )
  5. Wniosek o wydanie zaświadczenia z mapy glebowo-rolniczej ( 57 kB )
  6. Wniosek o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (załącznik P4) [ PDF ] [ XLSX ]
  7. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice/teściowie posiadali gospodarstwo rolne ( 24,5 kB )
  8. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 32 kB )
  9. Wniosek o zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków ( 25 kB )
  10. Wniosek o wydanie zaświadczeni, że działki nie były objęte uwłaszczeniem
  11. Wniosek o udostępnienie zbioru danych EGiB (załącznik P1)  [ PDF ] [ XLSX ]
  12. Wniosek o udostępnienie zbiorów danych GESUT [ PDF ] [ XLSX ]
  13. Wniosek o udostępnienie zbiorów danych BDOT500 [ PDF ] [ XLSX ]
  14. Wniosek o udostępnienie zbiorów danych BDSOG (osnowy)  [ PDF ] [ XLSX ]
  15. Wniosek o udostępnienie innych materiałów PZGiK [ PDF ] [ XLSX ]
  16. Wniosek o udostępnienie kopii mapy zasadniczej/sytuacyjno-wysokościowej/ewidencyjnej [ PDF ] [ XLSX ]
  17. Zgłoszenie pracy geodezyjnej [ xls ]
  18. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych [ doc ]
  19. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych [ doc ]
  20. Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, wykazów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (załącznik P2) [ PDF ] [ XLSX ]
  21. Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu [ PDF ] [ DOC ]
   Poprawiony: sobota, 25 listopada 2017