STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI ŚWIĘTOKRZYSKIE UZDROWISKA NA LATA 2021–2027 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 06 sierpnia 2021
 

herby

Obszar uzdrowiskowy został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

W jego granicach znajdują się gminy dysponujące zasobami wód leczniczych: uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój oraz Kazimierza Wielka (w trakcie budowy infrastruktury uzdrowiskowej) i Pińczów (starający się o wyznaczenie strefy uzdrowiskowej).

Stąd też gminy określone w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz część powiatów, na których gminy te są położone (Powiat Buski i Powiat Kazimierski), rozpoczęły współpracę w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU). W związku z powyższym w dniu 14 lipca 2021 r. podpisane zostało porozumienie samorządowe między tymi gminami i powiatami, określające zasady współpracy dotyczące Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, a także podjęte zostały odpowiednie uchwały Rad Miejskich / Rad Gmin / Rad Powiatów.

Strategia Rozwoju OSI ŚU będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój tego obszaru oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

W związku z powyższym trwa proces opracowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami obszaru oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym OSI ŚU i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 15.08.2021 r.

 

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania ponadlokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju jest Starosta Buski, kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: Starostwo Powiatowe w Busku –Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numerem telefonu: 41 370 50 00.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem korespondencyjnym: Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., numerem telefonu: 41 370 50 27.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii Rozwoju OSI ŚU. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.

Poprawiony: piątek, 06 sierpnia 2021