ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ POWIATU BUSKIEGO Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Prędka   
wtorek, 09 lutego 2016
 

Drodzy Uczniowie,

rekrutacja kandydatów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Buski jest prowadzona w dwojaki sposób:


1) w SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM prowadzona jest rekrutacja do szkół ogólnodostępnych, tj.:

- I Liceum Ogólnokształcącego,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,

- Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych,

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

 

2) w SYSTEMIE TRADYCYJNYM prowadzona jest rekrutacja do szkół specjalnych, tj.:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie.

Rekrutacja do szkół specjalnych wymaga:

- uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,

- złożenia do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wniosku o wydanie skierowania do szkoły specjalnej (do wniosku należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),

- złożenia w szkole wymaganych dokumentów, takich jak np. wniosku rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły, aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, itp.

Szczegółowe wykazy wymaganych dokumentów szkoły publikują na swoich stronach internetowych.
  • Komunikat Starosty Buskiego w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
    OGÓLNODOSTĘPNYCH w Powiecie Buskim na rok szkolny 2021/2022 [ PDF ] [ DOC ]
  • Komunikat Starosty Buskiego w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół
    SPECJALNYCH w Powiecie Buskim na rok szkolny 2021/2022 [ PDF ] [ DOC ]
  • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 [ PDF ]
  • Zalety elektronicznej rekrutacji [ PPS ]
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów [ PDF ]

 

informator

Informator o szkołach ponadpodstawowych w Powiecie Buskim [ PDF ] [ PUB ]

 

 

ulotka_rekrutacja

Informacja w wersji tekstowej [ PDF ]

Poprawiony: wtorek, 06 kwietnia 2021