XXXII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
środa, 05 stycznia 2022
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego
(Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),
a także art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842 z późn. zm.),

zwołuję

XXXII Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 21 stycznia 2022 roku o godz. 9.00
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2022. (projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022-2030. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. "Kosmiczni hotelarze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości. (projekt uchwały)
 10. Przedstawienie Radzie Powiatu w Busku - Zdroju Uchwały Nr 688/2021 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Sesji.
Poprawiony: środa, 05 stycznia 2022