herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
czwartek, 15 października 2020
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa  Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782  z późn. zm.),

zwołuję
XX  Sesję  Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w  dniu  23  października  2020  roku  o  godz.  9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu  Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej w  Busku - Zdroju  przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2019 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres.
 10. Podjęcie   uchwały    Rady   Powiatu   w   Busku - Zdroju   w   sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 13. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2020 roku.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2020 roku.
 15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim  w I półroczu 2020 roku.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 17. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 18. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 19. Zapoznanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.