herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XVIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XVIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
czwartek, 30 lipca 2020
 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję

XVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu 14 sierpnia 2020 roku o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.
 8. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawieabsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020roku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia zasad udzielania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Buskim na lata 2021 - 2026.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiezmiany uchwały nr XVII/191/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju zmieniającej uchwałę w sprawiewyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Wymiar międzynarodowywkształceniu zawodowym" w ramach programu Erasmus+.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko - Zdrój na realizację zadań z zakresu kulturyi kultury fizycznej.
 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiewyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w użyczenie.
 24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiewyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 25. Sprawozdania roczne z działań podejmowanych w roku 2019:- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach,- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Połańcu,- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Staszowie,- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Jędrzejowie.
 26. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych.
 27. Zapoznanie z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.
 28. Sprawy różne i wolne wnioski.
 29. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Poprawiony: czwartek, 13 sierpnia 2020