XI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś   
wtorek, 17 września 2019
 

herb

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782  z późn. zm.),
zwołuję

XI  Sesję  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju,
w  dniu  26  września  2019  roku o godz. 12:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
5. Wręczenie pucharów w Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie” w roku szkolnym 2018/2019.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/2017 Rady Powiatu w Buku - Zdroju z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultury.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Buskiego w dziedzinie kultury fizycznej.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski.
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku - Zdroju wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju.
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
24. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2019 roku.
25. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2019 roku.
26. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2019 roku.
27. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju.
28. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach.
29. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Połańcu.
30. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Staszowie.
31. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych w roku 2018 na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Jędrzejowie.
32. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań z zakresu modernizacji i remontów dróg powiatowych w 2019 roku.
33. Sprawy różne i wolne wnioski.
34. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Poprawiony: wtorek, 17 września 2019