XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
środa, 30 maja 2018
 

herbZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782),

zwołuję

XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu 14 czerwca 2018 roku o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju obejmuje następujący projekt porządku obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Powiatu.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2017 rok.

8.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2017.

9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2017 rokoraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.

d) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.

e)zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.

f)przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.

g) zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.

h) zmiany Uchwały Nr I/6/2014 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek