herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu XXXVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XXXVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
piątek, 06 kwietnia 2018
 

herbZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782),

 

zwołuję
XXXVI  Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
13  kwietnia 2018 roku o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.


 

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju obejmuje następujący projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a)    zmian  w  budżecie Powiatu Buskiego w 2018  roku.
b)    przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.
c)    zmiany uchwały nr XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.
d)    udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.
e)    udzielenia pomocy finansowej Gminie  Busko - Zdrój na  realizację  zadań z zakresu  kultury.
f)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Solec - Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury.
g)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizację zadania z zakresu kultury.
h)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury.
i)    udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju.
j)    udzielenia  dotacji  celowej  Parafii  Rzymskokatolickiej   pw. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach.
k)    udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szańcu.
l)    udzielenia   dotacji   celowej  dla   Parafii  Rzymskokatolickiej   pw.   Trójcy  Świętej w Nowym Korczynie.
m)    udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.
n)    udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  w  Strożyskach.
o)    udzielenia  dotacji  celowej  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  Św.  Stanisława  Biskupa   Męczennika  w  Świniarach.

8.    Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego  Powiatu  Buskiego  za  2017  rok.
9.    Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Busku - Zdroju za  2017  rok  wraz  z  wykazem  potrzeb  w  zakresie  pomocy  społecznej.
10.    Informacja  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu Pracy w Busku - Zdroju na temat realizacji zadań w  zakresie  promocji  zatrudnienia  i  aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz o stanie bezrobocia w 2017  roku  na  terenie Powiatu  Buskiego  a  także Sprawozdanie  za  2017 rok z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku  pracy  na  lata  2011 - 2020.  
11.    Sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rady Powiatu  za  rok 2017.  
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Sprawy różne i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Gądek

Poprawiony: piątek, 06 kwietnia 2018