XXXIV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
piątek, 12 stycznia 2018
 

herbBusko - Zdrój, dnia  11.01.2018 r.

Znak: BR.0002.1.XXXIV.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782),

zwołuję

XXXIV Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,

w dniu 26 stycznia 2018 roku o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

 

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju obejmuje następujący projekt porządku obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2018.
b) Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata2018-2030.
c) dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Buskiego instrumentem płatniczym.
d) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.
e) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2018 rok.
f) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
g) zamiaru likwidacji Internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Poprawiony: piątek, 12 stycznia 2018