III Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
czwartek, 20 grudnia 2018
 

herbZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję

III Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu
31 grudnia 2018 roku o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXIV/350/2018 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2018 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Buski do realizacji projektu partnerskiego „Dla Dobra Rodziny” w ramach naboru pozakonkursowego, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski w latach 2019 - 2020 projektu pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie o budynek do rehabilitacji zawodowej i społecznej ".
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.