herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Rada Powiatu Sesje Rady Powiatu XXXII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
XXXII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
czwartek, 30 listopada 2017
 

herbZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782),

zwołuję

XXXII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju,
w dniu 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 15.

 

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju obejmuje następujący projekt porządku obrad:

1.Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2017 roku.
b) przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.
c) zmiany uchwały nr XXV/235/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017-2030.
d) zmiany Uchwały Nr XXVI / 246 / 2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim,
e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego.
f) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju.

8. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Powiatu Buskiego w roku 2016.
9. Informacja o realizacji zadań oświatowych przez jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Buski w roku szkolnym 2016/2017.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Poprawiony: czwartek, 21 grudnia 2017