Uchwała Nr 601/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
piątek, 15 października 2021
 

Uchwała Nr 601/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 11 ust.1b i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/243/2020 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025” Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2022 roku z zakresu:

1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej;

2. prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 2.

1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego http://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

§ 3.

Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

 


Do pobrania:

  • Uchwała z załącznikami [ PDF ] [ DOCX ]