herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
czwartek, 27 maja 2010
 

Powiat buski został wybrany jako obszar pilotażowy do Świętokrzyskiego Programu Ochrony Gruntów Rolnych realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Prace realizowane są w ramach środków przyznanych przez Ministra Rolnictwa na wniosek Marszałka województwa Świętokrzyskiego jako wdrożenie prac naukowo-badawczych, które doprowadziły do powstania Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Polski.

Racjonalne kształtowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i przygotowanie rejonu do uczestnictwa w programach IACS, w tym zwłaszcza rolno-środowiskowych ukierunkowanych na ochronę gruntów jak również do innych przedsięwzięć przedakcesyjnych wymaga pilnego wdrożenia nowoczesnych systemów analizy i monitorowania obszarów wiejskich pod względem środowiskowym, infrastrukturalnym, i społeczno-ekonomicznym. Świętokrzyski Program Ochrony Gruntów będzie bazował na najnowocześniejszych technologiach integrujących i analizujących zaktualizowaną informację przestrzenną dotyczącą:

  • stanu gruntów
  • zjawisk degradacji struktury użytkowania
  • obszarów chronionych
  • zanieczyszczenia gleb
  • jakości płodów rolnych.

System będzie gromadził i analizował zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne, numeryczne mapy glebowe, numeryczne modele rzeźby terenu, oraz dane o zanieczyszczeniach i degradacji gleb. Program przewiduje włączenie do tworzonej bazy danych powiatu buskiego istniejących materiałów kartograficznych w formacie numerycznym oraz danych dotyczących rolnictwa (struktura zasiewów, użytków i klas bonitacyjnych), zagospodarowania przestrzennego oraz zalesień (studium zalesień). W ramach przeprowadzonych prac przewiduje się dokonanie przeglądu grupy gospodarstw, który obejmuje szczegółową analizę ekonomiczno-organizacyjną oraz badania stanu żyzności gleb na ich obszarze. Dane te umożliwią ilościowe rozpoznanie czynników degradacji gleb i opracowanie modeli rozwoju tych gospodarstw wraz z oceną ich szans adaptacyjnych.

Baza danych Programu Ochrony Gruntów służyć będzie do prowadzenia bieżących spraw z dziedziny rolnictwa na szczeblu gminy, powiatu i województwa oraz ułatwi podejmowanie decyzji w zakresie opracowania planów przestrzennego zagospodarowania, ochrony środowiska, strategii rozwoju itp.