Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju - Szkoła przyszłości Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 28 lutego 2018
 

zajawkaZespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju jest szkołą mającą aspiracje prowadzić i rozwijać kształcenie zawodowe oparte na nowoczesnych technologiach wpisujących się w inteligentne specjalizacje naszego regionu. Dotyczy to głównie technologii IT, w tym zaawansowanych technik komputerowych, odnawialnych źródeł energii opartych na instalacjach fotowoltaicznych, instalacjach solarnych, energii wiatrowej czy diagnozowania i prowadzenia napraw pojazdów samochodowych, w tym pojazdów wyposażonych w komputer pokładowy.

 

W strukturach Zespołu funkcjonują: IV Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2, a także warsztaty szkolne i internat.

Rozwój Szkoły oparty jest na solidnej pracy, diagnozie potrzeb społeczności lokalnej oraz lokalnego i regionalnego rynku pracy. W wyniku tych działań trzy lata temu otworzono nowy kierunek kształcenia zawodowego technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zawód ten znakomicie wpisuje się w potrzeby rynku pracy w związku z montażem ok. 6 tys. instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych Powiatu Buskiego i Pińczowskiego.

Jednym z głównych celów Szkoły jest przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych, które umożliwią im dalsze kształcenie oraz wejście na rynek pracy. W tym celu w Szkole prowadzonych jest wiele różnych form zajęć pozalekcyjnych podnoszących kompetencje zawodowe oraz rozwijających umiejętności kluczowe. Zajęcia te w zdecydowanej większości finansowane są
z funduszy Unii Europejskiej. W ramach projektów edukacyjnych w latach 2009 – 2015 Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne m.in. pracownie komputerowe, tablice interaktywne, tablety, wiele pomocy związanych z kształceniem zawodowym w branży informatycznej, mechanicznej i gastronomicznej. W związku
z ponadprzeciętnym wykorzystaniem funduszy unijnych w edukacji, w Szkole został nakręcony jeden z odcinków popularnego programu telewizji publicznej „Jak to działa”
. Na przykładzie Zespołu pokazano rezultaty aplikowania po środki unijne wspierające w różnej formie proces dydaktyczny – efekty miękkie (czyli wiele różnych zajęć pozalekcyjnych), jak i twarde, a więc bogate wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Obecnie Szkoła realizuje projekt Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region. Uczestniczą w nim uczniowie z kierunków technik informatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, którzy otrzymują wsparcie w postaci warsztatów kompetencji matematycznych, informatycznych, języka obcego zawodowego, przedsiębiorczości, praktyk i płatnych staży oraz konkursów dla uczniów aktywnych. Natomiast w drugim projekcie Dobry start uczestniczą uczniowie z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych, którzy otrzymują wsparcie w postaci kursów prawa jazdy, na wózki widłowe, spawania MIG/MAG oraz barmana baristy. W ramach tego projektu uczniowie odbędą również płatne staże u pracodawców.

W bieżącym roku Szkoła przygotowuje się także - we współpracy z Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan - do nowego wyzwania w postaci uczestnictwa w unikatowym na skalę europejską projekcie Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe. Projekt jest innowacyjnym, dotychczas niespotykanym, rozwiązaniem rozszerzającym praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach. Głównym celem projektu jest wdrożenie modelu kształcenia zawodowego u przedsiębiorców, którego kluczowym aspektem będzie zwiększenie liczby zajęć praktycznych realizowanych bezpośrednio u pracodawców aż o 50%.

W celu stwarzania szerszych perspektyw przed młodzieżą Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami. Na Politechnice Świętokrzyskiej i Politechnice Krakowskiej są organizowane dla uczniów Zespołu ćwiczenia laboratoryjne. W ramach współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie prowadzone są kursy zerowe z matematyki przygotowujące do matury oraz do podjęcia studiów w tej Uczelni.

Zespół współpracuje również z instytucjami organizującymi egzaminy zawodowe tj. Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. W ramach tej współpracy przeprowadzane są egzaminy pilotażowe oraz  standaryzacja arkuszy egzaminacyjnych z różnych kwalifikacji zawodowych. W ostatnim roku dla tych instytucji Szkoła testowała nowe rozwiązania w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego w formie elektronicznej.

Uczniowie Technikum Nr 2 odnoszą sukcesy na egzaminach maturalnych oraz zawodowych, a wyniki jakie osiągają są wyższe od średnich wyników w regionie. W ostatnich latach Technikum Nr 2 plasowało się w czołówce najlepszych szkół Województwa Świętokrzyskiego w Ogólnopolskim Rankingu tworzonym przez czasopismo „Perspektywy”. Podnoszenie poziomu kształcenia w znaczący sposób przyczynia się do zwiększającego się corocznie naboru uczniów do klas pierwszych, gdzie już znacząca część to uczniowie z sąsiadujących powiatów.

Zwiększające się zainteresowanie kształceniem w Szkole spowodowało zmiany w organizacji kształcenia zawodowego. W celu zwiększenia efektywności kształcenia podjęto decyzję o całkowitym przeniesieniu do warsztatów szkolnych zajęć zawodowych na kierunkach technik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zbiegło się to z realizacją projektu prowadzonego przez Powiat Buski gruntownie modernizującego szkolnictwo zawodowe m.in. poprzez budowę nowej siedziby tzw. Budowlanki i wielką modernizację Warsztatów Szkolnych ZSTI, a także rozbudowę Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W ramach tego projektu wszystkie pracownie zajęć praktycznych oraz inne pomieszczenia Warsztatów Szkolnych zostaną wyremontowane, a do tego zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie za kwotę ok. 2 mln. złotych. Działania te znakomicie wpisują się w pracę Warsztatów Szkolnych jako ośrodka egzaminacyjnego, w którym przeprowadzane są egzaminy ze wszystkich kwalifikacji we wszystkich zawodach w jakich kształci Szkoła. Egzaminowanie młodzieży na miejscu to duży atut Szkoły. Atutem jest również prowadzenie stacji kontroli pojazdów, w której mieszkańcy miasta i okolic mogą dokonywać przeglądów technicznych samochodów.

Wszystkie te sukcesy nie byłyby możliwe bez wielkiego zaangażowania kadry pedagogicznej Szkoły. Nauczyciele ZSTI to świetni profesjonaliści w swoich dyscyplinach. Ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Większość posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów, wśród nich wielu jest egzaminatorami przedmiotów maturalnych. Również wielu nauczycieli przedmiotów zawodowych uzyskało uprawnienia egzaminatorów w poszczególnych kwalifikacjach kształcenia zawodowego. Wśród nich są również eksperci i autorzy zadań egzaminacyjnych.

Ważnym obszarem aktywności Szkoły jest działalność inwestycyjna. To dzięki przeprowadzanym remontom, inwestycjom czy zakupom Szkoła spełnia oczekiwania uczniów i ich rodziców w obszarze warunków kształcenia. W przeciągu ostatnich dziesięciu lat wartość wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz inwestycji i remontów stanowi kwotę ok. 3,2 mln zł, w tym ok. 600 tys. to wartość zakupionych pomocy dydaktycznych, a ok. 700 tys. to wartość wyposażenia.

Efektywne kierowanie placówką w tak wielu obszarach jest możliwe dzięki zastosowaniu informatycznych systemów w zarządzaniu. W obszarze dydaktyki stosujemy, pisane przez nauczycieli informatyki, aplikacje komputerowe oraz internetowe działające w technologii „po zalogowaniu”, które wykorzystywane jest do realizacji różnych zadań m. in.: monitorowania podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego, rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, składania przez uczniów deklaracji do egzaminu zawodowego. Szkoła prowadzi również elektroniczny dziennik lekcyjny, do którego dostęp przez Internet mają uczniowie i ich rodzice. Działanie księgowości, kadr czy sekretariatu oparte jest o systemy informatyczne kompatybilne z systemami informatycznymi stosowanymi w organie prowadzącym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertę edukacyjną ZSTI: http://zsp.busko-zdroj.com.pl

 

Tekst: Sylwester Pałka, Renata Krzemień