herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Starosta Buski wydał decyzję na przeprowadzenie zbiórki publicznej w formie: zebrania ofiar w naturze w postaci artykułów żywnościowych.
Starosta Buski wydał decyzję na przeprowadzenie zbiórki publicznej w formie: zebrania ofiar w naturze w postaci artykułów żywnościowych. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira   
poniedziałek, 24 maja 2010
 

Busko Zdrój, 21 maja  2010 r.

Znak: SOZ.-5012/7/10

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3. ust.1 i 2, art. 4, art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku komitetu pn. KOMITET "POMÓŻMY POWO-DZIANOM", al. Mickiewicza 27, 28 - 100 Busku - Zdroju z dnia 19 maja 2010 r. (data wpływu: 20 maja 2010 r.).

STAROSTA  BUSKI

1. Zezwala KOMITETOWI "POMÓŻMY POWODZIANOM" w Busku-Zdroju, na przeprowadzenie w dniach od 22 maja 2010 r. do 25 maja 2010 r. na terenie Powiatu Buskiego zbiórki   publicznej w formie:

a) zebrania ofiar w naturze w postaci artykułów żywnościowych.

2. Zbiórka żywności zebrana na terenie Powiatu Buskiego zostanie przekazana w całości wyłącznie   rodzinom dotkniętym skutkami powodzi, która wystąpiła w maju 2010 r.
Przekazanie zebranych artykułów żywnościowych powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od ich zebrania.

3. Wydający zezwolenie ma prawo kontroli przeprowadzanej zbiórki w zakresie:

a) zgodności prowadzenia zbiórki publicznej z udzielonym pozwoleniem,

b) przestrzegania warunków i sposobów przeprowadzenia zbiórki publicznej,

c) ochrony bezpieczeństwa powszechnego, porządku publicznego, dóbr pozyskanych z ofiarności  publicznej oraz dóbr osobistych obywateli,

d) sposobu zużytkowania zebranych ofiar.

4. Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar należy podać do wiadomości organu wydają-cego zezwolenie oraz ogłosić go w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów prawa prasowego, o zasięgu obejmującym obszar Powiatu Buskiego.

5. Pozwolenie może być cofnięte w każdym czasie, jeżeli zbiórka przeprowadzona jest niezgodnie
z obowiązującymi przepisami o zbiórkach publicznych, lub w przypadku ujawnienia, że dalsze pro-wadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo w przypadku stwierdzenia, ze ofiary uzyskane ze zbiórki nie są przeznaczone na właściwy cel.

6. Przy realizacji zbiórki należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.).

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie wnioskodawcy.

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł (słownie:osiemdziesiąt dwa złote) została wpłacona w dniu 20 maja 2010 r.w kasie Starostwa Powiatowegow Busku-Zdroju.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach
za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia ( art. 127 § 1 i 2 w związku z art. 129  § 1 i 2 k.p.a.).

 

Poprawiony: czwartek, 27 maja 2010