herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Adrian Lasak.   
czwartek, 22 grudnia 2022
 

Uchwała Nr 912/2022
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na  powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2023 roku.

Na podstawie  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526 z późn. zm.), art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, ogłasza wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na  powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2023 roku.

2. W wyniku oceny ofert:

1) na zadanie nr 1 - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej dla 14 wychowanków, wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków;

2) na zadanie nr 2 - prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej całodobowej, socjalizacyjnej dla 14 wychowanków, wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków.

3. Wysokość dotacji na realizację przedmiotowych zadań wynosi:

1) zadanie nr 1 - 970 032,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100).

2) zadanie nr 2 - 970 032,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote 00/100).

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

5. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 roku.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl, na stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

 

 

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.), powiat realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),

W otwartym konkursie ofert, wyłoniony został inny uprawniony podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy, któremu zostaną powierzone zadania w 2023 roku. Zadanie te, obejmują prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w miejscowości Pacanów w 2023 roku.

Do realizacji przedmiotowych zadań, wybrano oferty Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia z siedzibą przy ul. Szpitalnej 10, 31-024 Kraków.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Powiatu jest zasadne.