Inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Buski ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 16 listopada 2018
 

foto-zajawkaPowiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju w roku bieżącym otrzymał 5 promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazane przez Wojewodę.

W związku z powyższym podjęliśmy działania dotyczące remontów i przebudowy dróg powiatowych. Kolejnymi odcinkami dróg zrealizowanymi zgodnie z promesami z roku 2018 są następujące drogi powiatowe:

 1. „Remont drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno – Gorzakiew – Skadla od km 3+930 do km 4+900, długości 970 m”. Odcinek drogi w miejscowościach Wola Bokrzycka i Gorzakiew. Koszty realizacji zgodnie z wykonaniem robót to 241 836,11 zł. Dotacja z budżetu państwa to 178 266,00 zł, natomiast powiat buski zabezpieczył w swoich środkach 99 270,79 zł. Zadanie zostało odebrane w listopadzie 2018 r.
 2. foto 01 100_6345 foto 02 100_6346

 3. Promesa objęła również "Remont drogi powiatowej Nr 0116T Pacanów – Sroczków – Oleśnica – Brody Duże – Grobla od km 1+000 do km 1+470, długości 470 m" w miejscowości Sroczków. Koszt remontu wyniósł 116 498,38 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 80 805,00 zł, natomiast powiat buski zabezpieczył 35 693,38 zł ze swoich środków. Droga została odebrana w październiku 2018 r.
 4. "Remont drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów – Gace Słupieckie od km 2+760 do km 3+460 długości 700 m" w miejscowości Książnice. Koszt remontu wyniósł, zgodnie z umową, 176 429,05 zł. Dotacja z budżetu państwa na wykonane zadanie to 141 143,00 zł, natomiast środki pieniężne powiatu buskiego to kwota 35 286,05 zł. Droga została odebrana
  w październiku 2018 r.
 5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec od km 4+750 do km 5+100, długości 350 m” w miejscowości Klępie Dolne. To kolejny odcinek drogi powiatowej, która została zniszczona w wyniku nawalnego deszczu. Przebudowa znacznie poprawiła parametry drogi oraz warunki podróżowania. Koszty inwestycji to 146 917,35 zł. Zgodnie z promesą powiat buski otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 83 753,50 zł. Resztę kosztów w wysokości 63 163,85 zł, powiat zabezpieczył z własnych środków. Droga została odebrana w październiku 2018 r.

 6. foto 03 100_6351

 7. Kolejną inwestycją jest zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125T Biechów – Pacanów od km 3+482 do km 3+850, długości 368 m” w miejscowości Pacanów. Zadanie zostało zrealizowane i po części finansowane z budżetu państwa dzięki dotacji Ministerstwa. Koszt całej inwestycji to kwota 225 570,44 zł, dotacja obejmuje kwotę w wysokości 93 254,00 zł. Środki zabezpieczone w budżecie powiatu buskiego to 132 316,44 zł. Prace zostały odebrane w listopadzie 2018 r.
 8. „Remont drogi powiatowej Nr 1020T Owczary – Bronina od km 0+015 do km 1+645, długości 1630 m”, w miejscowości Owczary. To jeden z najdłuższych odcinków dróg realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Koszt tego zadania to kwota 496 227,14 zł, z czego dotacja z budżetu państwa obejmie 359 176,00 zł, natomiast środki powiatu buskiego zabezpieczono w wysokości 137 051,14 zł. Prace budowlane odebrano w listopadzie 2018 r.
 9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki – Janina od km 2+200 do km 3+250, długości 1050 m” w miejscowości Podgaje. W/w zadanie to kolejny odcinek drogi, który zrealizowany jest z myślą poprawienia warunków bytowych mieszkańców pod kątem bezpieczeństwa oraz polepszenia ich dotychczasowego podróżowania. Koszt inwestycji określono, zgodnie z umową, na kwotę 471 707,08 zł. Dotacja budżetu państwa będzie wynosiła 230 007,00 zł, natomiast powiat buski zabezpieczył 241 700,08 zł. Droga została odebrana w listopadzie 2018 r.
 10. „Remont drogi powiatowej Nr 0072T Gacki – Gorysławice od km 5+000 do km 6+200, długości 1200 m” w miejscowości Skotniki Górne. Inwestycja obejmowała zniszczoną w skutek nawalnych deszczy nawierzchnię, co zlikwidowało przeszkody związane z poruszaniem się na w/w odcinku drogi. Koszt realizacji wyniósł 303 990,32 zł. Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa to 229 025,45 zł. Powiat buski również brał udział w inwestycji i z budżetu powiatu wypłacono po realizacji 74 964,87 zł. Wykonane prace odebrano w październiku 2018 r.
 11. „Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków – Beszowa od km 1+631 do km 2+200, długości 569 m” w miejscowości Klepie Górne. Zadanie zgodnie z umową zostało zrealizowane, koszt wykonanych robót to 176 739,75 zł. Otrzymana dotacja z budżetu państwa wyniosła 101 534,99 zł, a powiat buski zabezpieczył środki w wysokości 75 204,76 zł. Wykonane prace budowlane odebrano w październiku 2018 r.
 12. Zgodnie z promesą z lipca 2018 r. otrzymaliśmy kolejne środki z budżetu państwa na wykonanie zadania "Remont drogi powiatowej Nr 0127T Ostrowce – Kawęczyn – Brzostków od km 1+456 do km 2+639, długości 1 183 m” w miejscowości Kawęczyn. Koszt remontu wykonawca określił na kwotę 376 759,11 zł. Ze względu na to, iż jest to promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota dotacji przysługująca na wykonanie zadania to 280 940,00 zł, natomiast środki z budżetu powiatu to 95 819,11 zł. Droga została odebrana w listopadzie 2018 r.
 13. Środki z ostatniej promesy obejmują również zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 0027T Gnojno – Gorzakiew – Skadla od km 6+300 do km 6+825, długości 525 m” w miejscowości Skadla. Koszt remontu wykonawca określił na kwotę 205 762,58 zł. Dotacja otrzymana na wykonanie zadania to 93 909,00 zł, natomiast środki z budżetu powiatu to kwota 111 853,58 zł. Droga została odebrana w listopadzie 2018 r.
 14. foto 04 100_6348

 15. Ostatnia promesę powiat otrzymał we wrześniu. Są to środki z budżetu państwa na wykonanie następnych trzech zadań. Pierwszym z nich jest ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 0056T Busko-Zdrój – Zbrodzice – Podgaje od km 1+383 do km 2+383, długości 1 000 m” w miejscowości Busko-Zdrój. Zadanie zgodnie z umową zostało określone na kwotę 649 974,13 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniesie 358 987,00 zł, a powiat buski zabezpiecza środki w wysokości 290 987,13 zł. Roboty zostały już rozpoczęte. Planowane zakończenie określono na miesiąc grudzień 2018 r.
 16. Drugim z kolei zadaniem jest  „Remont drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn od km 23+880 do km 24+580, długości 700 m” w miejscowości Stary Korczyn. Zadanie zgodnie z umową zostało określone na kwotę 250 188,68 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniesie 178 269,00 zł, a powiat buski zabezpiecza środki w wysokosci 71 919,68 zł. Roboty zostały już rozpoczęte. Planowane zakończenie robót określono na miesiąc grudzień 2018 r.
 17. Trzecim odcinkiem realizowanym w ramach promesy jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów od km 11+893 do km 12+033, długości 140 m” w miejscowości Rzędów. Zadanie zgodnie z umową zostało określone na kwotę 61 044,90 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniesie 48 835,00 zł, a powiat buski zabezpiecza środki w wysokości 12 209,90 zł. Roboty zostały już rozpoczęte. Planowane zakończenie robót określono na miesiąc grudzień 2018 r.

Powiat buski realizuje wiele inwestycji drogowych w ramach współpracy z gminami. Na liście realizowanych zadań znajdują się:

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków – Beszowa, odc.
  w m. Klępie Górne od km 2+200 do km 3+551, dł. 1 351 m”. Inwestycja została już zakończona, trwają prace związane z odbiorem wykonanego odcinka drogi. Koszty zgodnie z umową z wykonawcą to kwota 450 767,01 zł, w tym udział Gminy Stopnica 225 383,50 zł – 50 % oraz udział finansowy powiatu to 225 383,51 zł – 50 %.
 2. „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Pieczonogi , od km 8+200 do km 8+505 dł. 305 mb.”. Prace związane z wykonaniem zadania zostały praktycznie zakończone. Koszt tego zadania to 363 545,33 zł, w tym udział Gminy Tuczępy 50 % - 181 772,66 zł oraz środki powiatu 50 % - 181 775,67 zł.
 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza, od km 2+445 do km 5+473 dł. 3 028 mb.”. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Koszty wykonania określono na kwotę 1 092 509,34 zł, w tym 546 254,67 zł – Gmina Stopnica, 546 254,67 zł – Powiat Buski.

Dzięki realizacji inwestycji drogowych w powiecie buskim tworzymy spójną, funkcjonalną i efektywną sieć dróg publicznych, zarówno na obszarze powiatu buskiego, jak i województwa świętokrzyskiego. Nastąpiła ogromna poprawa połączeń dróg powiatowych z drogami wyższej kategorii, tj. z drogami wojewódzkimi i krajowymi, a także z drogami gminnymi, jak również podniesiono parametry techniczne dróg. Prace poprawiły płynność ruchu, przepustowość, nośność oraz zapewnią większe bezpieczeństwo dla użytkowników dróg.

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

Foto: archiwum PZD w Busku-Zdroju